~~ Röjeråsens byvägars Samfällighetsförening ~~


Röjeråsens byvägars samfällighetsförening bildades 1993. Dess uppgift är att sköta drift och underhåll av byns vägar.

Efter senaste årens rätt så omfattande upprustning av vägarna har styrelsen för närvarande inga planer på några större förbättringar. Normal skötsel och underhåll kommer givetvis att utföras.

Nuvarande styrelse är:
Ordförande: Anders Wikström

Årsstämma hålls under mars månad. Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion som skall behandlas på ordinarie stämma skall vara styrelsen tillhanda senast under januari.


www.rojerasen.se